Vijayavipanchi MridangamVeena
Skip Navigation Links
  Genre
 
  Sort By
 
      Title     A - Z
 
      All at Once
 
  Subscribe

CaptchaImage
  Login
.:: Songs by Genre - Padyalu ::.

Paranari

Hits: 4123       Downloads: 161       Filesize: 0.87 MB

Will be added soon...

Alpa buddi

Hits: 3516       Downloads: 170       Filesize: 0.83 MB

Will be added soon...

Eluka Gurrama Meeda

Hits: 6295       Downloads: 391       Filesize: 4.9 MB

ఎలుక గుఱ్ఱము మీద నీరేడు భువనాలు పరువెత్తివచ్చిన పందెకాడు ముల్లోకముల నేలు ముక్క...

Sri Raghurama

Hits: 4934       Downloads: 342       Filesize: 0.76 MB

శ్రీ రఘురామ! చారుతుల-సీతాదళధామ శమక్షమాది శృం గార గుణాభిరామ! త్రిజ-గన్నుత శౌర్య ...

Sarada

Hits: 4588       Downloads: 213       Filesize: 0.85 MB

శారద నీరదేందు ఘన సార పటీర మరాళ మల్లికా హార తుషార ఫేన రజతాచల కాశ ఫణీశ కుంద మం దార...

Salalita Ramanama

Hits: 3582       Downloads: 126       Filesize: 1.13 MB

సలలిత రామనామ జపసార మెఱుంగను గాశికాపురీ నిలయుడగానుమీచరణ నీరజరేణు మహాప్రభావముం ద...

Ramahare

Hits: 3392       Downloads: 155       Filesize: 0.91 MB

రామహరే కకుత్ధ్సకుల రామహరే రఘురామరామశ్రీ రామహరేయటంచు మది రంజిల భేకగళంబులీల నీ న...

Dasuni chuttama Sabari

Hits: 3665       Downloads: 205       Filesize: 1.43 MB

దాసిన చుట్టూమా శబరి? దాని దయామతి నేలినావు; నీ దాసుని దాసుడా? గుహుడు తావకదాస్య మ...

Ammalaganna Amma

Hits: 30634       Downloads: 745       Filesize: 0.67 MB

అమ్మల గన్న యమ్మ, ముగురమ్మల మూలపుటమ్మ, చాల పె ద్దమ్మ, సురారులమ్మ కడుపారడి పుచ్చిన...

Keshavashtakam

Hits: 8673       Downloads: 1468       Filesize: 2.77 MB

హిందుర్విశాల గుణసింధు రపీహ లోకే బిందూయతే విఘటితో న కరోతి కించిత్ తత్సంహతిం ...

Kanipinchade nedu

Hits: 4496       Downloads: 342       Filesize: 2.11 MB

కనిపింపదే నేడు కాకతీయ ప్రాజ్య సామ్రాజ్య జాతీయ జయ పతాక వినిపింపదే నేడు విద్యానగర...

Chaduvadi Enta Kaliginanu

Hits: 5574       Downloads: 500       Filesize: 0.81 MB

చదువది యెంత గల్గిన రసజ్ఞత యించుక చాలకున్న నా చదువు నిరర్థకంబు, గుణ సంయుతులెవ్వర...

Ankamu cheri

Hits: 4602       Downloads: 170       Filesize: 1 MB

అంకము చేరి శైల తనయాస్తన దుగ్ధములాను వేళ బా ల్యాంక విచేష్ట తొండమున అవ్వాలి చన్ క...

ModakaHastunin

Hits: 2975       Downloads: 74       Filesize: 0.9 MB

will be added soon...

Amba Navaambu

Hits: 5199       Downloads: 280       Filesize: 0.85 MB

అంబ నవాంబుజోజ్వల కరాంబుజ శారద చంద్ర చంద్రికా డంబర చారుమూర్తి ప్రకటస్ఫుట భూషణ రత...

Karamulugoorchi Mokkeda

Hits: 3201       Downloads: 139       Filesize: 1.07 MB

కరములు గూర్చి మ్రొక్కెద జగన్నికురంబ కుటుంబకున్‌ సుసుం దర దరహాస వైభవ సుధారసధారి ...

Vidvat Samstavaneeya

Hits: 3503       Downloads: 75       Filesize: 0.89 MB

will be added soon...

Nochina Talli Tandrulaki

Hits: 3473       Downloads: 205       Filesize: 0.88 MB

నోఁచినతల్లిదండ్రికిఁ దనూభవుఁడొక్కడెచాలు మేటిచే చాఁచనివాడు వేఱొకఁడు చాచిన లేదన ...

Nelamboolina

Hits: 3142       Downloads: 55       Filesize: 0.98 MB

will be added soon...

ShivaBharatam - Dheeragresaea Murthy

Hits: 3218       Downloads: 72       Filesize: 0.94 MB

ధీరాగ్రేసరమూర్తి, హైందవధరిత్రీ భాగ్య సత్యాపన ప్రారంభుండు, దయాగుణాంబుధి, మహారాష్...

ShivaBharatam - Aatani charitamu

Hits: 2835       Downloads: 69       Filesize: 0.57 MB

will be added soon...

ShivaBharatam - Evara Papamu

Hits: 2968       Downloads: 62       Filesize: 0.88 MB

will be added soon...

ShivaBharatam - Ide Ye Dharma Padambu

Hits: 2853       Downloads: 67       Filesize: 0.9 MB

will be added soon...

ShivaBharatam - Talapulonunna

Hits: 2934       Downloads: 56       Filesize: 0.54 MB

will be added soon...

Tana kopame - Padyamu

Hits: 4274       Downloads: 294       Filesize: 0.45 MB

తన కోపమె తన శతృవు తన శాంతమె తనకు రక్ష దయ చుట్టంబౌఁ తన సంతోషమె స్వర్గము తన దుః...

Talli Tandrula - Padyamu

Hits: 8870       Downloads: 336       Filesize: 0.88 MB

తల్లితండ్రులందు దయలేని పుత్రుండు పుట్టనేమి? వాడు గిట్టనేమి? పుట్టలోని చెదలు పు...

Talanundu Vishamu - Padyamu

Hits: 4047       Downloads: 187       Filesize: 0.87 MB

తలనుండు విషము ఫణికిని వెలయంగా దోకనుండు వృశ్చికమునకున్ దలతోఁక యనక యుండును ఖలున...

Okacho nelanu - Padyamu

Hits: 9704       Downloads: 224       Filesize: 0.84 MB

ఒకచో నేలను బవ్వళించు, నొకచో నొప్పారుఁ బూసెజ్జ పై, నొకచో శాకము లారగించు, నొకచ...

Naduvakumi - Padyamu

Hits: 3066       Downloads: 115       Filesize: 0.48 MB

నడువకుమీ తెరువొక్కటఁ గుడువకుమీ శతృనింటఁ గూరిమితోడన్ ముడువకుమీ పరధనముల నుడువకు...

Jaatulandu migula - padyamu

Hits: 3222       Downloads: 122       Filesize: 0.47 MB

జాతులందు మిగుల జాతి యే దెక్కువో యెఱుక లేక తిరుగు నేమిఫలము ఎఱుక గలుగువాఁడె హెచ్...

Bhumi Naadi - Padyamu

Hits: 4290       Downloads: 242       Filesize: 0.47 MB

భూమి నాది యనిన భూమి ఫక్కున నవ్వు దాన హీనుఁ జూచి ధనము నవ్వు కదన భీతుఁ జూచి కాలు...

Lavugala vani - Padyamu

Hits: 3300       Downloads: 193       Filesize: 0.85 MB

లావు గల వానికంటెను భావింపగ నీతిపరుడు బలవంతుడౌ గ్రావంబంత గజంబును మావటివాడెక...

Atma Suddileni - Padyamu

Hits: 4745       Downloads: 301       Filesize: 0.48 MB

ఆత్మశుద్ధి లేని యాచారమది యేల భాండ శుద్ధి లేని పాకమది యేల చిత్త శుద్ధి లేని శ...

Anni daanamu - padyamu

Hits: 4303       Downloads: 251       Filesize: 0.49 MB

అన్ని దానములను నన్నదానమె గొప్ప కన్నవారికంటె ఘనులు లేరు ఎన్న గురునికన్న నెక్కువ...

Anaga nanaga raga - padyamu

Hits: 5534       Downloads: 299       Filesize: 0.52 MB

అనఁగ ననగ రాగ మతిశయిల్లుచునుండు తినఁగ దినఁగ వేము దీయనుండు సాధనమున బనులు సమకూరు ...

Yevvari Ranagaada

Hits: 3914       Downloads: 247       Filesize: 0.84 MB

ఎవ్వారి రణగాధలించుక వర్ణింప సత్కవుల కలాలు సార్థకతనొందు ఎవ్వారి రూపులొక్కింత ...

Bhandana Beemuda

Hits: 4798       Downloads: 492       Filesize: 0.65 MB

భండన భీముడా ర్తజన బాంధవుడుజ్జ్వల బాణతూణకో దండకళాప్రచండ భుజ తాండవకీర్తికి రామమ...