Vijayavipanchi MridangamVeena
Skip Navigation Links
  Genre
 
  Sort By
 
      Title     A - Z
 
      All at Once
 
  Subscribe

CaptchaImage
  Login
.:: Songs by Genre - Padyalu ::.

Paranari

Hits: 4355       Downloads: 163       Filesize: 0.87 MB

Will be added soon...

Alpa buddi

Hits: 3716       Downloads: 171       Filesize: 0.83 MB

Will be added soon...

Eluka Gurrama Meeda

Hits: 6552       Downloads: 392       Filesize: 4.9 MB

ఎలుక గుఱ్ఱము మీద నీరేడు భువనాలు పరువెత్తివచ్చిన పందెకాడు ముల్లోకముల నేలు ముక్క...

Sri Raghurama

Hits: 5209       Downloads: 344       Filesize: 0.76 MB

శ్రీ రఘురామ! చారుతుల-సీతాదళధామ శమక్షమాది శృం గార గుణాభిరామ! త్రిజ-గన్నుత శౌర్య ...

Sarada

Hits: 4803       Downloads: 214       Filesize: 0.85 MB

శారద నీరదేందు ఘన సార పటీర మరాళ మల్లికా హార తుషార ఫేన రజతాచల కాశ ఫణీశ కుంద మం దార...

Salalita Ramanama

Hits: 3736       Downloads: 127       Filesize: 1.13 MB

సలలిత రామనామ జపసార మెఱుంగను గాశికాపురీ నిలయుడగానుమీచరణ నీరజరేణు మహాప్రభావముం ద...

Ramahare

Hits: 3543       Downloads: 155       Filesize: 0.91 MB

రామహరే కకుత్ధ్సకుల రామహరే రఘురామరామశ్రీ రామహరేయటంచు మది రంజిల భేకగళంబులీల నీ న...

Dasuni chuttama Sabari

Hits: 3860       Downloads: 207       Filesize: 1.43 MB

దాసిన చుట్టూమా శబరి? దాని దయామతి నేలినావు; నీ దాసుని దాసుడా? గుహుడు తావకదాస్య మ...

Ammalaganna Amma

Hits: 34266       Downloads: 751       Filesize: 0.67 MB

అమ్మల గన్న యమ్మ, ముగురమ్మల మూలపుటమ్మ, చాల పె ద్దమ్మ, సురారులమ్మ కడుపారడి పుచ్చిన...

Keshavashtakam

Hits: 9900       Downloads: 1544       Filesize: 2.77 MB

హిందుర్విశాల గుణసింధు రపీహ లోకే బిందూయతే విఘటితో న కరోతి కించిత్ తత్సంహతిం ...

Kanipinchade nedu

Hits: 4674       Downloads: 348       Filesize: 2.11 MB

కనిపింపదే నేడు కాకతీయ ప్రాజ్య సామ్రాజ్య జాతీయ జయ పతాక వినిపింపదే నేడు విద్యానగర...

Chaduvadi Enta Kaliginanu

Hits: 5786       Downloads: 502       Filesize: 0.81 MB

చదువది యెంత గల్గిన రసజ్ఞత యించుక చాలకున్న నా చదువు నిరర్థకంబు, గుణ సంయుతులెవ్వర...

Ankamu cheri

Hits: 4857       Downloads: 171       Filesize: 1 MB

అంకము చేరి శైల తనయాస్తన దుగ్ధములాను వేళ బా ల్యాంక విచేష్ట తొండమున అవ్వాలి చన్ క...

ModakaHastunin

Hits: 3107       Downloads: 74       Filesize: 0.9 MB

will be added soon...

Amba Navaambu

Hits: 5522       Downloads: 291       Filesize: 0.85 MB

అంబ నవాంబుజోజ్వల కరాంబుజ శారద చంద్ర చంద్రికా డంబర చారుమూర్తి ప్రకటస్ఫుట భూషణ రత...

Karamulugoorchi Mokkeda

Hits: 3339       Downloads: 140       Filesize: 1.07 MB

కరములు గూర్చి మ్రొక్కెద జగన్నికురంబ కుటుంబకున్‌ సుసుం దర దరహాస వైభవ సుధారసధారి ...

Vidvat Samstavaneeya

Hits: 3643       Downloads: 75       Filesize: 0.89 MB

will be added soon...

Nochina Talli Tandrulaki

Hits: 3619       Downloads: 205       Filesize: 0.88 MB

నోఁచినతల్లిదండ్రికిఁ దనూభవుఁడొక్కడెచాలు మేటిచే చాఁచనివాడు వేఱొకఁడు చాచిన లేదన ...

Nelamboolina

Hits: 3274       Downloads: 55       Filesize: 0.98 MB

will be added soon...

ShivaBharatam - Dheeragresaea Murthy

Hits: 3364       Downloads: 74       Filesize: 0.94 MB

ధీరాగ్రేసరమూర్తి, హైందవధరిత్రీ భాగ్య సత్యాపన ప్రారంభుండు, దయాగుణాంబుధి, మహారాష్...

ShivaBharatam - Aatani charitamu

Hits: 2982       Downloads: 69       Filesize: 0.57 MB

will be added soon...

ShivaBharatam - Evara Papamu

Hits: 3096       Downloads: 62       Filesize: 0.88 MB

will be added soon...

ShivaBharatam - Ide Ye Dharma Padambu

Hits: 2956       Downloads: 67       Filesize: 0.9 MB

will be added soon...

ShivaBharatam - Talapulonunna

Hits: 3067       Downloads: 56       Filesize: 0.54 MB

will be added soon...

Tana kopame - Padyamu

Hits: 4438       Downloads: 299       Filesize: 0.45 MB

తన కోపమె తన శతృవు తన శాంతమె తనకు రక్ష దయ చుట్టంబౌఁ తన సంతోషమె స్వర్గము తన దుః...

Talli Tandrula - Padyamu

Hits: 9109       Downloads: 343       Filesize: 0.88 MB

తల్లితండ్రులందు దయలేని పుత్రుండు పుట్టనేమి? వాడు గిట్టనేమి? పుట్టలోని చెదలు పు...

Talanundu Vishamu - Padyamu

Hits: 4177       Downloads: 189       Filesize: 0.87 MB

తలనుండు విషము ఫణికిని వెలయంగా దోకనుండు వృశ్చికమునకున్ దలతోఁక యనక యుండును ఖలున...

Okacho nelanu - Padyamu

Hits: 10096       Downloads: 226       Filesize: 0.84 MB

ఒకచో నేలను బవ్వళించు, నొకచో నొప్పారుఁ బూసెజ్జ పై, నొకచో శాకము లారగించు, నొకచ...

Naduvakumi - Padyamu

Hits: 3193       Downloads: 117       Filesize: 0.48 MB

నడువకుమీ తెరువొక్కటఁ గుడువకుమీ శతృనింటఁ గూరిమితోడన్ ముడువకుమీ పరధనముల నుడువకు...

Jaatulandu migula - padyamu

Hits: 3362       Downloads: 124       Filesize: 0.47 MB

జాతులందు మిగుల జాతి యే దెక్కువో యెఱుక లేక తిరుగు నేమిఫలము ఎఱుక గలుగువాఁడె హెచ్...

Bhumi Naadi - Padyamu

Hits: 4475       Downloads: 245       Filesize: 0.47 MB

భూమి నాది యనిన భూమి ఫక్కున నవ్వు దాన హీనుఁ జూచి ధనము నవ్వు కదన భీతుఁ జూచి కాలు...

Lavugala vani - Padyamu

Hits: 3443       Downloads: 197       Filesize: 0.85 MB

లావు గల వానికంటెను భావింపగ నీతిపరుడు బలవంతుడౌ గ్రావంబంత గజంబును మావటివాడెక...

Atma Suddileni - Padyamu

Hits: 4951       Downloads: 304       Filesize: 0.48 MB

ఆత్మశుద్ధి లేని యాచారమది యేల భాండ శుద్ధి లేని పాకమది యేల చిత్త శుద్ధి లేని శ...

Anni daanamu - padyamu

Hits: 4501       Downloads: 255       Filesize: 0.49 MB

అన్ని దానములను నన్నదానమె గొప్ప కన్నవారికంటె ఘనులు లేరు ఎన్న గురునికన్న నెక్కువ...

Anaga nanaga raga - padyamu

Hits: 5706       Downloads: 303       Filesize: 0.52 MB

అనఁగ ననగ రాగ మతిశయిల్లుచునుండు తినఁగ దినఁగ వేము దీయనుండు సాధనమున బనులు సమకూరు ...

Yevvari Ranagaada

Hits: 4087       Downloads: 249       Filesize: 0.84 MB

ఎవ్వారి రణగాధలించుక వర్ణింప సత్కవుల కలాలు సార్థకతనొందు ఎవ్వారి రూపులొక్కింత ...

Bhandana Beemuda

Hits: 5032       Downloads: 497       Filesize: 0.65 MB

భండన భీముడా ర్తజన బాంధవుడుజ్జ్వల బాణతూణకో దండకళాప్రచండ భుజ తాండవకీర్తికి రామమ...