Vijayavipanchi MridangamVeena
Skip Navigation Links
  Genre
 
  Sort By
 
      Title     A - Z
 
      All at Once
 
  Subscribe

CaptchaImage
  Login
Bhaavamulona


Author/Source: Vijaya Vipanchi

Genre: Devotional

Size: 5.68 MB

Hits: 6131

Downloads: 0752

Copy the below code to mail your friend.

Select, copy and paste the below code to embed this song.
  Play the song automatically on loading.

Votes Polled: 7
   Recommend this song Recommend Recommended: 19

Download             Post comment 
raju commented at May 15 2015 07:21:40
 
telugu

राजेन्द्रप्रसादः commented at Oct 29 2016 21:55:24
 
अत्यन्तरमनीयानि, श्रवणसुभगानि, कर्णपेयानि, सुनोहराणि, प्रातः नित्यं च स्मरणीयानि देश-दैव-सामाजिक गीतानि प्रान्तीयभाषायां गीत्वा साक्षरसहितं टङ्कयित्वा योजितानि भूरिप्रशंसार्हेदं कार्यम् । भूरि प्रशंसायाः अर्हः इदं कार्यम् । भूरि प्रसन्नो2स्मि धन्यो2स्मि

अधिकानि संस्कृतगीतानि योजयन्तु अपिच यदि सम्भवति अत्यन्तप्राचुर्यमयान् संस्कृतश्लोकान् च अत्रैव सस्वरेन साक्षरैः योजयन्तु । तदा इतो2पि सर्वेषां संस्कृतज्ञानां मुदावहं भवति इति मे मतिः ।

Anonymous commented at Sep 27 2017 22:31:48
 
ఎంత బాగుంది ఆ పాట మరియు ఆ అర్ధం. పాడిన వారికీ ధన్యవాదాలు

Suresh Allampati commented at Jan 31 2020 06:39:32
 
చాలా చాలా తన్మత్వము గా ఉంది. పాడిన మాతకు ధన్యవాదాలు.

Post comment move to top
Your name:   
E-mail:     
Comment:  Type in Telugu (Press Ctrl+g to toggle between English and Telugu)
 
CaptchaImage  
NOTE: We are tracking your IPAddress for security purpose